INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Земноводни

Дъждовник (Salamandra salamandra), навсякъде из Рила, появява се във влажно време и по време на валежи.

Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), в алпийската зона в потоци, езера и меандри, получени от топящия се сняг, в НП „Рила”, резерват „Парангалица”, Седемте рилски езера.

Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris), повсеместно в по-ниските части в локви, потоци и др.

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), повсеместно из крайречни локви и заблатени места.

Кафява крастава жаба (Bufo bufo), повсеместно до иглолистния пояс.

Планинска водна жаба (Rana temporaria), повсеместно по планинските реки и езера.

Жаба дървесница (Hyla Pelophylax ridibundus), повсеместно в ниските части до 1400 м н.в.

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), в широколистната зона край влажни места, покрити с опадали листа.

Голяма водна жаба