INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Влечуги

Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca), повсеместно из Рила.

Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni), като горната, но с по-ниска численостarborea), повсеместно в ниските части на Рила, край брегове на блата и др.

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), повсеместно из всички блата и застояли водоеми до 1700 м н.в.

Горски гущер (Darevskia praticola), Ресилово, с. Бистрица (Дупнишко), м. Славово (Благоевградско). Зелен гущер (Lacerta viridis), повсеместно до алпийската зона.

Стенен гущер (Podarcis muralis), с. Дъбрава, Пастра, Костенец.

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), с. Делвино, с. Хърсово (Благоевградско).

Слепок (Anguis colchica), повсеместно, Предел, х. „Скакавица”, резерват „Парангалица”.

Жълтоуха водна змия (Natrix natrix), повсеместно около водоемите в по-ниските части.

Сива водна змия (Natrix tessellata), като горната.

Медянка (Coronella austriaca), повсеместно до смесената зона.

Смок мишкар (Zamenis longissimus), повсеместно в цяла Рила, около курортни селища и др. до 1700 м н.в.

Усойница (Vipera berus), във високите части на планините от смесената зона нагоре, по каменисти припечни терени в близост до вода, Царев връх, м. Ветреница, из НП „Рила” и др.

Пепелянка (Vipera ammodytes), повсеместно в низините и по-високите части на Рила до 1700 м н.в.

Жълтокоремник (Ophisaurus apodus), рядък вид в предпланинските части на Рила, из припечни песъчливи места, с. Дъбрава, с. Бистрица (Благоевградско).