INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Гръбначни

Разнообразието на гръбначните животни в национален парк „Рила“ е както следва: риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници – дребни базайници, прилепи и едри бозайници.