INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Водораслова флора

Във водните басейни на Национален парк „Рила” (езера, реки, блата и др.) важен компонент са сладководните водорасли. Тези организми са първите продуценти на органични вещества и кислород. Различните условия за живот (температура, рН, воден обем, хранителни вещества, характерни видове и съответни местообитания), които тези басейни предлагат, както и замърсяването (отпадъчни води от хижите и други сгради, ерозия от туристическите пътеки) са причина за многообразието от сладководни водорасли. Водорасловата флора е богата. В състава ѝ преобладават Bacillariophyta и Desmidiales. Освен това се срещат видовете Chlorococcales, което е показател за известна еутрофикация основно в езерата (повишаване на количеството химически вещества). Затова тези видове се използват за биологични индикатори.