INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020

Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability
– BIO2CARE –
(Reg. No: 1890)

Национален Парк Източна Македония-Тракия
 

Мъхове

Мъховете в парка са компонент на растителните съобщества и имат важна роля за регулирането на почвената влажност. Те успяват да заемат екологични ниши, оказали се неблагоприятни за други растения (пожарища, скалисти места, стари сечища и др.). Мъховете в тези две защитени територии попадат към два класа – Чернодробни (Marchantiopsida) и Листнати (Bryopsida). Сред редките и застрашени видове с различен статус са Buxbaumia viridis, Anthelia juratzkana, Grimmia caespiticia и др.